GDPR

Informace k ochraně osobních údajů

.............................................................................................................

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

.............................................................................................................

 

Základní pojmy

 

Subjekt údajů:

identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor. Jedná se o zaměstnance, klienty, dodavatele, obchodní partnery, občany města a další osoby.

 

Osobní údaje:

veškeré informace o subjektu údajů, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Citlivé osobní údaje:

osobní údaje, které jsou svým charakterem obzvláště citlivé ve vztahu k základním právům a svobodám, vyžadují zvláštní ochranu, neboť jejich zpracování by mohlo představovat významná rizika pro základní práva a svobody. Tyto osobní údaje zahrnují osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, obsahují genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Správce:

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Zpracovatel:

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

Zpracování:

jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Jivno, IČ 00581411, DIČ: CZ00581411, jako správce/ zpracovatel prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž se zásadami stanovenými v Nařízení GDPR:

- Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování.

- Účelové omezení (zpracovávání osobních údajů jen pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely).

- Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu).

- Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobních údajů byly bezodkladně opraveny nebo vymazány).

- Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy).

- Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

 

Obec Jivno zpracovává vaše osobní údaje pouze z následujících právních titulů pro zpracování osobních údajů

 

Plnění právní povinnosti

právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaj zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

 

Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

 

Plnění smlouvy

správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

 

Souhlas

v případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Oprávněný zájem

právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

 

Ochrana životně důležitého zájmu

v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

 

Podle nařízení GDPR má subjekt údajů následující práva:

 

právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15),

právo na opravu  v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16),

právo na výmaz („právo být zapomenut“)  v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17),

právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18),

právo vznést námitku  v případě veřejného či oprávněného zájmu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno výše uvedené nařízení.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů   podle článku 37 odst. 7 nařízení je pro Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Jivno, IČ: 00581411, Jana Roučková, telefon: 775879015, e-mail: rouckova@massistance.cz.

 

Práva subjektu údajů lze uplatňovat:

 

zasláním zprávy na e-mailovou adresu: obec@jivno.cz, přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci,

 

zasláním zprávy do naší datové schránky, ID datové schránky: cw6amsp,

 

zasláním dopisu na adresu: Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Jivno, přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci.

 

osobním předáním písemné žádosti v úředních hodinách na adrese obecního úřadu Jivno, Jivno 34, 37371 Jivno.